آوریل 23, 2016
اپلیکیشن برین کلینیک

ششمین همایش ملی مدیران فناوری

محصول برین کلینیک به عنوان نمایش بصورت پوستر در بخش نمایشگاه این همایش انتخاب شد. این همایش در تاریخ 4 دیماه برگزار گردید